محصولات

تجهيزات آزمون‌هاي حرارتي شمع خودرو P063H


 
آزمون هاي حرارتي شمع خودرو با استفاده از يك محفظه حرارتي 500ºC و تعدادي تجهيزات جانبي انجام مي‌گردد. با استفاده از اين تجهيزات آزمون‌هاي زير انجام پذيرند.
• (ISIRI 2403/3-6) شوك حرارتي
• (ISIRI 2403/3-7-2) ولتاژ قابل تحمل توسط عايق شمع
• (ISIRI 2403/3-7-3) مقدار مقاومت عايق شمع در دماي محيط
• (ISIRI 2403/3-7-4) مقدار مقاومت عايق شمع در دماي بالا
• (ISIRI 2403/3-9) پايداري حرارتي مقاومت داخلي شمع

 
 
برگشت